• Gwarancja oryginalnych produktów MINI
 • 21 dni na zwrot
 • Największy wybór produktów MINI w Polsce

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą P.H. Smorawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 235 (60-650), KRS: 0000724623, NIP: 7780000107, REGON: 004819843 (dalej: P.H. Smorawiński) określa, w jaki sposób P.H. Smorawiński gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników. Właścicielem Serwisu prowadzonego pod adresem www.sklepmini.pl jest P.H. Smorawiński.

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Polityki Cookies.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. Jej celem jest wskazanie zasad oraz określenie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  2. W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), P.H. Smorawiński informuje, iż administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest P.H. Smorawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 235 (60-650), KRS: 0000724623, NIP: 7780000107, REGON: 004819843, adres poczty elektronicznej: iodo@bwm-smorawinski.pl numer telefonu: 61 845 51 00 – zwana dalej „Administratorem”.
  3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym:

   • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)
   • polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: iodo@bwm-smorawinski.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Użytkownik, Konto) należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym w Serwisie.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie dla jak najlepszego dopasowania reklam i prezentowanych treści do indywidualnych potrzeb użytkownika – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody;
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której Użytkownik jest/będzie stroną – na czas obowiązywania umowy;
   3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności realizacji usług gwarancji, odpowiedzialności z tytułu rękojmi, realizacji uprawnień konsumenckich, zobowiązań podatkowych – do czasu zrealizowania obowiązków lub przedawnienia roszczeń;
   4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz prowadzenia działań marketingowych promujących działalność Administratora, w tym z wykorzystaniem adresów e-mail – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator oprócz powyższych danych może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza wskazanymi powyżej przypadkami podanie danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.
  5. Administrator przetwarza dane Użytkownika w czasie obowiązywania zawartej z Użytkownikiem umowy (w tym istnienia konta Użytkownika) a także po jej zakończeniu w sytuacji wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celach archiwizacyjnych i statystycznych a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dane osobowe Użytkownika zebrane w celach marketingowych są przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  6. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez P.H. Smorawiński na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Technologie przechowujące i uzyskujące dostęp do informacji zapisanych na urządzeniach końcowych użytkownika (w szczególności przy wykorzystaniu plików cookies) pozwalają P.H. Smorawiński oceniać aktywność Użytkownika i na jej podstawie dopasowywać reklamy i prezentowane w serwisie treści do indywidualnych preferencji każdego z użytkowników. Dokładny opis techniczny profilowania Użytkowników znajduje się w punkcie 4. niniejszej Polityki prywatności.
  7. Dane osobowe przesyłane przez Użytkownika są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.
 3. ODBIORCY DANYCH

  1. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są:

   1. podmioty z grupy BMW AG z siedzibą w Monachium (Niemcy), w tym BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22A, Warszawa (02-675);
   2. inne podmioty współpracujące z P.H. Smorawiński przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w ust. 3. oraz firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, a także dostawcy usług płatniczych;
   3. ponadto, odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane pośrednio lub bezpośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
   4. dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską a w razie ich przekazywania do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator będzie stosować odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.
  2. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.
  3. Należy wskazać, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe Użytkownika, m.in. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Administratora albo też realizować będą usługi we własnym imieniu, staną się wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie będą ponosić własną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej Polityki prywatności.
  4. Serwis może zawierać linki innych stron internetowych, stron portali społecznościowych lub stron internetowych podmiotów współpracujących z Administratorem.
  5. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownik podlegać będzie odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych tych poszczególnych stron internetowych.
 4. PROFILOWANIE

  1. Jedną z metod przetwarzania danych osobowych przez www.sklepmini.pl jest profilowanie. Profilowanie jest formą automatycznego przetwarzania danych, w celu kierowania do Użytkownika na stronie Serwisu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez użytkowników zakupów, przeglądanych produktów lub porzuconego koszyka. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Serwisie.
  2. Profilowanie odbywa się w oparciu o dane zebrane podczas rejestracji do newslettera oraz zawartość plików cookies, w których znajduje się:

   • identyfikator użytkownika,
   • identyfikator sesji,
   • identyfikator serwera,
   • informacja o czasie spędzonym na stronie produktu.
  3. Rekomendacje produktów (wyniki profilowania) pojawią się na podstawie zebranych wcześniej informacji w plikach cookies, również przed rejestracją do newslettera.
  4. Skorelowanie zebranych danych z plików cookies z danymi osobowymi odbywa się po zapisaniu do newslettera.
 5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niepodanie wskazanych na stronie Serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania także jest:

   • uprzednia zgoda Użytkownika (na jeden lub kilka celów – np. przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce newslettera, udzielaniu informacji o charakterze marketingowym; zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania poprzez wysłanie formularza lub poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa);
   • prawnie uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona interesów Użytkownika lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego obciążającego Administratora.
 6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Użytkownik ma w szczególności prawo:

   • wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (w przypadku gdy zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych);
   • dostępu do danych – otrzymania od Administratora potwierdzenia czy dane osobowe są przez niego przetwarzane i w jaki sposób;
   • sprostować dane osobowe nieaktualne lub niewłaściwe, a także uzupełnić je w sytuacji, gdy nie są kompletne;
   • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli Administrator przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, archiwizacyjne, dowodowe,) – w sytuacji sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad interesem Użytkownika lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń); prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy uzasadniony interes Administratora; w każdym przypadku sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie będzie powodować zaprzestanie przez Administratora przetwarzania danych w tym celu – informacje dotyczące korzystania z plików cookies zostały wskazane w Polityce cookies.
   • żądać usunięcia danych osobowych przez Administratora; tzw. „prawo do bycia zapomnianym” polega na żądaniu niezwłocznego usunięcia przez Administratora danych osobowych Użytkownika; zgodnie jednak z art. 17 RODO istnieją wyjątki od tego prawa – np. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co polega na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu;
   • żądać przeniesienia danych i otrzymania kopii danych osobowych, które dostarczył Administratorowi jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
   • złożyć skargę związaną z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych Użytkownik możesz przesłać na adres e-mail: iodo@bwm-smorawinski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
  3. Wniosek Użytkownika zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na poziom skomplikowania żądań lub ich liczbę o kolejne dwa miesiące, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Do momentu realizacji wniosku Użytkownik może otrzymywać informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.
  4. Kierując wniosek do Administratora należy podać: imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adres zamieszkania lub siedziby), adres strony internetowej lub informację o usłudze świadczonej poprzez stronę Administratora a także krótko uzasadnić zgłaszany wniosek (jeśli to możliwe i jedynie w celu jego sprawniejszej obsługi). W celu realizacji niektórych wniosków może pojawić się konieczność dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.
 7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
  2. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

   • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  3. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej polityki prywatności, które będą w przyszłości publikowane na stronie www.sklepmini.pl będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Prosimy o regularne sprawdzanie strony www.sklepmini.pl w celu sprawdzenia aktualizacji polityki prywatności. W sytuacji braku akceptacji polityki prywatności lub zmian w polityce prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony www.sklepmini.pl.

Wersja na dzień: 31 sierpnia 2022

Gwarancja oryginalnych
produktów MINI
Największy wybór
produktów MINI w Polsce
21 dni na zwrot
Bezpieczne zakupy